Platforma FarmDemo

FarmDemo jest efektem ścisłej współpracy 3 projektów europejskich finansowanych w ramach programu Horyzont 2020. Wszystkie one mają na celu wzmocnienie procesu nauki partnerskiej i koncentrują się na demonstracjach w gospodarstwach jako narzędziu zwiększającym wdrażanie innowacji.

AgriDemo-F2F i PLAID koncentrują się na zrozumieniu roli europejskich komercyjnych gospodarstw demonstracyjnych i przygotowują się do zwiększenia łączności między podmiotami zaangażowanymi w demonstracje w gospodarstwach. W ramach tych projektów opracowano georeferencyjny internetowy spis gospodarstw demonstracyjnych i stworzono społeczność internetową FarmDemo.

NEFERTITI koncentruje się na utworzeniu 10 interaktywnych sieci tematycznych obejmujących 3 główne sektory rolnictwa: produkcję zwierzęcą, uprawy rolne i produkcję ogrodniczą. Łączą one 45 regionalnych ośrodków skupiających rolników prowadzących gospodarstwa demonstracyjne i podmioty działające na rzecz innowacji - doradców, spółdzielnie, organizacje pozarządowe, przemysł, edukację, naukowców i decydentów. Wyniki projektów AgriDemo-F2F i PLAID zostaną wykorzystane do zorganizowania trzech corocznych programów demonstracyjnych w gospodarstwach rolnych.