Platforma FarmDemo

FarmDemo je výsledkom úzkej spolupráce 3 európskych projektov financovaných v rámci projektu Horizont 2020. Ich cieľom je zdokonaliť tzv. peer-to-peer vzdelávanie a zamerať sa na predvádzacie akcie na farmách ako nástroj na podporu zavádzania inovácií.

AgriDemo-F2F a PLAID sa zameriavajú na pochopenie úlohy európskych komerčných predvádzacích fariem a prípravu na lepšie prepojenie medzi jednotlivými aktérmi podieľajúcimi sa na ukážkach na farmách. Tieto projekty vyvíjajú geograficky orientovaný online inventár ukážkových fariem a budujú online komunitu FarmDemo-Hub.

NEFERTITI sa zameriava na vytvorenie 10 interaktívnych tematických sietí pokrývajúcich 3 hlavné poľnohospodárske sektory: živočíšna výroba, obrábanie pôdy a záhradnícka výroba. Spoločne tvoria 45 regionálnych stredísk "demo-farmárov" a inovátorov, kam patria poradcovia, spolupracovníci, mimovládne organizácie, odborníci z priemyslu, z oblasti vzdelávania, výskumníci a tvorcovia politiky. Výsledok AgriDemo-F2F a PLAID sa použije ako vstup pre zostavenie troch ročných kampaní predvádzacích akcií priamo na farmách.