FarmDemo platforma

FarmDemo predstavlja blisku saradnju tri evropska projekta finansirana u okviru programa Horizont 2020. Svi oni imaju za cilj da poboljšaju učenje kroz umrežavanje i usredsređuju se na demonstraciju poljoprivrednih farmi, kao alata kojim se podstiče korišćenje inovacija.

AgriDemo-F2F i PLAID fokusiraju se na razumevanje uloge evropskih komercijalnih demonstracija poljoprivrednih farmi i pripremaju se za veću povezanost između učesnika koji su uključeni u demonstracije na poljoprivrednim farmama. Ovi projekti razvijaju internetski geografski referentni popis poljoprivrednih demonstracijskih farmi i grade online FarmDemo-HUB zajednicu.

NEFERTITI se fokusira na uspostavljanje 10 interaktivnih tematskih mreža koje pokrivaju tri glavna poljoprivredna sektora: stočarsku, ratarsku i hortikulturalnu proizvodnju. Projekti okupljaju 45 regionalnih mrežnih čvorišta (hub-ova) poljoprivrednih demo farmi i učesnika inovacija - savetnike, zadruge, nevladine organizacije, industriju, obrazovanje, istraživače i kreatore politika. Rezultati AgriDemo-F2F i PLAID-a će bit korišćeni kao ulazni podaci za postavljanje trogodišnje kampanje demonstracija na poljoprivrednim farmama.